Správa pohľadávok

ak by bol trh platobne disciplinovaný,
tak by ste nás nepotrebovali!

Mimosúdne inkaso pohľadávok

Inkasná a faktoringová spoločnosť reaguje na hospodársku recesiu a s tým spojenú platobnú neschopnosť podnikov a firiem, ktorá je do značnej miery spôsobená platobnou nedisciplinovanosťou.

Proces mimosúdneho inkasa za začína spravidla uzatvorením mandátnej zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka. Mimosúdne inkaso spoločnosť realizuje bez úhrad preddavkov a záloh na náklady spoločnosti, a odmena je vyplácaná až po úhrade pohľadávok. 

Ponúkaná služba je vzhľadom k dlhoročným skúsenostiam a znalostiam problematiky vykonávaná profesionálne pri dodržiavaní všetkých zákonných noriem a etického chovania k dlžníkom. Spoločnosť nepreferuje klasické formy upomienkového a telefonického inkasa, ale osobné jednania s dlžníkmi čím dosahuje úspešnosť inkasa až 80%. Je však potrebné pripomenúť, že vymožiteľnosť pohľadávok závisí od množstva kritérií, preto nie je vopred možné garantovať úspešnosť inkasa.

O procese inkasa je klient priebežne informovaný prostredníctvom telefónu a e-mailov.

V dohľadnej dobe bude uvedený do prevádzky špeciálny softwér vyvinutý len pre potreby Inkasnej a faktoringovej spoločnosti, kde po pridelení kódu môžu klienti on-line sledovať prácu inkasnej spoločnosti na svojich pohľadávkach.

Výhody mimosúdneho inkasa

  • možnosť vopred vyčísliť  náklady na riešenie pohľadávky
  • počas celej doby riešenia ste majiteľom pohľadávky
  • pomerne rýchla cesta k dosiahnutiu výsledku formou intenzívneho tlaku na dlžníka

Včasné odovzdávanie pohľadávok – záruka úspechu 

So zvyšujúcim sa stárnutím pohľadávky prudko klesá úspešnosť inkasa. Úspešnosť inkasa odovzdaných pohľadávok do jedného mesiaca k spracovaniu sa pohybuje okolo 90%. Po šiestich mesiacoch po splatnosti sa úspešnosť znižuje na 50-60% a po dvanástich mesiacoch úspešnosť inkasa pohľadávky klesá na hodnotu 20%.